بازدید:
تاريخ : 1395/10/13
از آسمون داره بارون عطر و گل میاد     مولودی میخونه فرشته با یک دل شاد
یا سیدالکریم خوش آمدی